Projekt - KATIS – Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning Inom Stålrelaterad Verksamhet

Triple Steelix startade 2017 tillsammans med Region Dalarna, Region Gävleborg och Tillväxtverket ett historiskt och strategiskt utvecklingsinitiativ för att utveckla kunskapsuppbyggnad, innovationsmiljöer mot världsklass och attraktion av kompetens till Dalarna och Gävleborgs län och på så sätt höja attraktiviteten till stål- och verkstadsregionen och öka omvärldens medvetenhet kring vårt styrkeområde - avancerade stål.

Regerigens strategi
KATIS täcker alla relevanta delar av Regeringens strategi för nyindustrialisering, som exempelvis digitaliseringens möjligheter, automation, hållbar produktion, ökad resurseffektivitet, kunskapslyft och kompetensförsörjning samt utveckling av forskning och innovation som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster.

– KATIS är nog, för Triple Steelix och regionen, ett av de historiskt viktigaste projekten vi har riggat. Det kommer att lägga grunden för en vidareutveckling av området som ett starkt utvecklings- och innovationsinriktat industriregion. Det är det fantastiska samarbetet mellan regionerna som har möjliggjort att detta projekt nu kan startas, säger Larz Ignberg, processledare på Triple Steelix som har drivit KATIS-projektet från idé till start-up.

Global konkurens
Dalarna och Gävleborgs län domineras av en industri som till största del, nästan 90 procent direkt eller indirekt, har sina affärer på den globala marknaden. Det innebär en global konkurrens som medför stora krav på industrins effektivitet, innovations- och förnyelseförmåga. För att möta dessa krav är tillgången till kompetens och forskning en avgörande faktor.

KATIS stora uppgift är därmed att skapa ett starkt och internationellt nätverk av samarbetspartners med relevanta spetskunskapsmiljöer, nära länkad till näringslivet och marknadens behov. Det ger ökade möjligheter för Dalarna och Gävleborgs län att bli framtida val av plats för investeringar och etableringar.

KATIS är ytterligare en ”pusselbit” av de initiativ som har initierats för att bibehålla stål- och verkstadsindustrin konkurrenskraft i en global och mycket konkurrensutsatt marknad. KATIS handlar om att skapa ett varumärkeslöfte” som attraherar och som inte kan bäras av enskilda företag då det regionala styrkeområdet utgörs av den samlade tillgången till aktörer, kunskap, testmiljöer, kompetens, förhållningssätt, välfärdssystem, med mera, som tillsammans och i ett ömsesidigt beroende av varandra. Det är medvetenheten och attraktiviteten till regionen som skapar helheten och varumärket.

Långsiktigt intitiativ
De primära målgrupperna är innovationsdrivna små och medelstora företag, kluster, innovations- och kunskapsmiljöer, institut och högskolor, universitet, finansiärer och riskkapital.

Larz Ingberg på Triple Steelix är utvecklings- och innovationsledare som dragit igång projektet till en drivande och väl fungerande verksamhet.

KATIS är i dag ett projekt som utvärderas 2020 för sina insatser och resultat. Målsättningen är att det ska bli ett strategiskt långsiktigt regionalt initiativ.

KATIS finansieras av Vinnova, Region Dalarna, Region Gävleborg, Tillväxtverket och ERUF