Omvärldsbevakning

Här kommer du hitta information som vi tror kan vara till nytta för det utvecklingsarbe som sker på företag och i industriregionen.

190205-190207  #EUIndustrialDays

EU:s industridagar i Bryssel lyfter fram basindustrin som ryggraden i Europas ekonomi. Alla från politiska ledare med Jean-Claude Juncker i spetsen till deltagande företag och organisationer ser en stark modern industri framför sig där EU tar det globala ledarskapet för konkurrenskraft och tillväxt i ett demokratiskt öppet och transparent Europa.

Digitalisering,  Artificiell intelligens, miljö och klimatområdet är de megatrender som driver och kommer att ytterligare driva utvecklingen i industrin. I detta finns utmaningar att hantera och viktigt att Europa inte är naiva inför dessa utmaningar.

Två begrepp som dominerade seminarierna under dagarna är Värde och Skills. De representerar skiftet som behöver göras för en konkurrenskraftig och världsledande industri. Gå från volym till att skapa värden och klara kunskap och kompetens skiftet som drivs av Digitaliseringen, Artificiell intelligens och klimat utmaningen.

Konkurrensen med Kina och USA lyfts fram som en utmaning. Där finns gigantiska företag som verkar på en global marknad medan Europa fokuserar på sin enskilda marknad. Flera talare under dagarna, bl a Carl-Henric Svanberg hävdar vikten av att EU behöver fokusera mera på den global marknaden och skapa bättre förutsättningar för företagen att verka och växa globalt och skapa bättre förutsättningar för de stora mega företagen tillsammans med SMF och start ups.
 

En annan utmaning är att Europa som har 7% av världens befolkning står sig stark med 25 % av global R&D kompetens. Kunskap och kompetens är en av Europas styrkor. Men denna kompetens leder inte till Innovation och entreprenörskap i tillräckligt hög utsträckning på Europas fragmentiserade interna marknad. EU:s ställning industriellt globalt är avhängigt innovation och entreprenörskap.  Ändrade och utvecklade förutsättningar behövs, bl a ökat riskkapital och att ändra synsätt till risker.  Digitalisering och AI utvecklas hela tiden och utvecklar sig självt vilket innebär att förhållningssättet till att ta risk ändras eller anpassas från att kontrollera till att omfamna risktagande.  Det ger en mer flexibel utgångspunkt för både stärkt innovation och entreprenörskap.
Kunskap och kompetens, skills, var konferensens mest framträdande tema. 44% av Eu:s innevånare står vid sidan av eller utanför digitaliserings kunskaper. AI, digitalisering och teknisk utveckling leder till att många jobb förändras radikalt, tas över av maskinellt lärande och robotar. Nya jobb kommer sannolikt att ersätta de gamla och de nya kräver helt nya kunskaper. Att lära nytt, att lära om och att anpassa utbildningsystemet till nya krav är bland det viktigaste att investera i både nationellt och på Europanivå. EU:s bidrag blir att bidra med sammanhängande strategier och policys som stöder medlemsstaternas satsningar. Företagen behöver i allt större utsträckning ta ansvar för och investera i sina medarbetares ständiga lärande. Risken vi står inför, om denna transformation uteblir, är att vi inte kommer att kunna överbrygga de gap som uppstår i övergången från gamla till nya jobb. En fragmentiserad satsning på omlärning, vidare utbildning, anpassa, utveckla och ändra nuvarande utbildningsystem skapar en sårbarhet som gör att industrin tappar konkurrenskraft globalt. Detta skifte måste gå snabbare, vi är för långsamma!
En annan utmaning inom detta område är att det behövs stöd till s.k ”laggers” de företag som ligger efter i digitaliseringen. SMF med avancerade produkter och tjänster i värdekedjan nödvändiga i ekosystemet men som av någon anledning inte prioriterat att anpassa företaget med ny teknik. Risken är stor att dessa företag försvinner från marknaden om de inte prioriterar att utveckla och anpassa sina produkter och tjänster.

EU:s unga ledare möttes under konferensen och arbetade gruppvis inom tre områden: Klimatutmaningen, digitalisering och Livslångs lärande
Deras slutsatser som presenterades i slutet av mötet och som de skickar till EU parlamentet kan kort sammanfattas i att öka livscykeltiden för konsument-produkter.  Utveckla produkter och tjänster som anpassar produkter, t ex två år gamla smartphones till att hålla fem år till. En övergång från fossila footprints till digitala footprints.

Det är för stora skillnader i digitaliserings processen inom Europa. I Sverige använder vi smartphones till det mesta idag. I Belgien kan du inte ens hitta kollektivtrafiken i din smartphone och i Tyskland gäller fortfarande ”casch is king”. Kravet från ungdomarna är att hela EU ska kopplas ihop med kostnadsfritt kraftfullt och tillgängligt bredband. Cybersäkerhet parallellt med etiska policys behöver prioriteras och målet är ansvarstagande digitala EU medborgare.
Under rubriken livslång lärande sammanfattade ungdomarna vikten av att prioritera konverteringen till dagens och framtidens kompetens och kunskap. Ingen ska bli lämnad utanför. Europa bryr sig om sina medborgare, klimat och innovation.  Investera i nästa generation kunskap och kompetens för både unga och äldre och bygg akademiska forskningsnätverk som kan skapa nya lösningar på nya och gamla utmaningar.

Att bygga internationellt nätverk av forskare. universitet och företag är vad Triple Steelix gör genom sin satsning på Young global center of Excellence on Advanced Steel, den sommarforskar skola som genomförts i fyra år.  Idag har vi ett 40 tal forskare runt om i världen som är ambassadörer för svensk stålindustri, forskningssamarbeten mellan universitet, rekrytering på gång och ett nätverk av forskare som är en tillgång för hela stålindustrin.

Afrika är EU:s nästa marknad. 60% av Afrikas befolkning består av unga människor. Där finns talanger och kompetens som Europa behöver. Att stärka samarbett med Afrikas nationer och organisationer är en av EU:s kommande prioriteringar.

Tiina Ohlsson