Photo by Mike Alonzo on Unsplash

Nyttiga länkar


Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt. 


iHubs Sweden är en interantionell samverkansplattform som med specialisering vill lyfta regioners styrkeområden.

iHubs Sweden står för smart specialisering och utveckling av näringsliv genom innovation. Våra metoder för detta bygger på samverkan, systeminnovation och systemacceleration där vi kopplar samman aktörer från många olika håll inom våra olika styrkeområden.
Näringsliv, akademi och offentlig sektor är stommen i våra nätverk. Det civila samhället och enskilda individer har också betydelse.
De nätverk vi bygger karaktäriseras av specialistkunskap, kunskapsuppbyggande projektkonsortier och optimering av värdekedjor. På så sätt bidrar vi till att regioners styrkeområden kan växa.