Nyhetsbrev december 2020

Som framgått av tidigare nyhetsbrev så tar ”Triple Steelix-eran” efter 16 års verksamhet slut vid årsskiftet. Det är dags för nya tag och den medlemsbaserade ideella föreningen Sustainable Steel Region, som grundats av stålindustrin via Jernkontoret, IUC Dalarna och IUC Stål & Verkstad i Värmland, är under uppstart. Beroende på hur finansieringen kan lösas räknar vi med att operativ verksamhet kan komma igång under den senare delen av 2021.

Under den pågående pandemin har vi fått ställa om vår verksamhet och de fysiska mötena har i stor utsträckning uteblivit. Vi har ändå kunnat upprätthålla de flesta av våra aktiviteter digitalt och har fått mycket positiv feedback från våra virtuella studiebesök och webinarier i samband med sommarskolan YCEAS och konferensen HTSC.

Några av våra aktiviteter kommer att fortgå i oförminskad takt under en övergångsperiod. Detta gäller inte minst våra engagemang i AISTech-mässan i USA i maj, ESTAD-konferensen i Stockholm i juni, våra aktiviteter inom Cirkulär Ekonomi samt PIMAP Plus-projektet. Även YCEAS planeras för nästa år i en digital version. Dessa aktiviteter sker i Jernkontorets och IUC Dalarnas regi under övergångsperioden. Uppdaterad info kommer att finnas på vår web-sida, som också underhålls tills vidare.

Under vår senaste tvåårsperiod där aktiviteter till stor del drivits i våra huvudprojekt KATIS och S3-piloten, har de allra flesta målen uppfyllts. Det handlar om att bibehålla och utveckla stålrelaterad spetskunskap, innovationsstöd och synliggöra vår fantastiska stålindustri och innovativa mindre tillväxtföretag i branschen, både nationellt och internationellt. Vårt nätverksbyggande har vuxit och sträcker sig nu till ledande aktörer i många delar av Europa och världen.
Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet är områden som kommer att ha stor betydelse för industrins framtid. Här finns möjligheter för företagen att komma med nya innovativa lösningar.

Det bästa av allt detta kommer att kunna tillvaratas i den nya föreningen, där vi hoppas kunna välkomna många av er som medlemmar. Då kan du också vara med och påverka verksamhetens inriktning och aktiviteter.
Men nu stundar en tid för avkoppling och firande av Jul och Nyår. Ta hand om er, var försiktiga och håll ut så ses vi nog i andra sammanhang framöver.

Vi tackar för oss!

En attraktiv industriregion med avancerad ståltillverkning

Nyheter

2020 > 11

Triple Steelix / IUC Dalarna har under ett par år deltagit i ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka Europeiska små- och medelstora företags konkurrenskraft på det globala planet – PIMAP (sensorer, givare - fotonik). Projektet har nu fått en fortsättning i form av PIMAP+ där kontakter med möjliga kunder, leverantörer och kunskapsnätverk utvecklas. De marknader som bearbetas är bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan.

Läs hela inlägget »

Möjligheter finns för intresserade små och medelstora företag att delta i projektet COSME (EU)-finansierat projekt ”PIMAP+” inom området fotonik.
Vi kommer bl.a. att erbjuda ett antal kostnadsfria seminarier med tillfälle att visa upp egna  /tillämpningar samt att medfölja på ett antal affärsskapande resor till mässor och matchmaking i bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan, med viss sponsring från projektet. (Det senare naturligtvis under förutsättning att den pågående Corona-pandemin ebbat ut tillräckligt och möjligheterna att resa på ett säkert sätt har etablerats igen).
Vi vill gärna se vilket intresse som finns hos företagen i vårt nätverk och ber er därför fylla i denna korta enkät, som inte behöver ta mer än ett par minuter att fylla i.

Läs hela inlägget »

Guide Cirkulär ekonomi

Utrednings- projekt Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri, har resulterat i en Giude för cirkulär ekonomi i för verkstadsindustrin i Berhslagen. 
Du kan ladda ner guiden här!

Triple Steelix - innovation för en hållbar stålregion

Triple Steelix finns i Europas ledande innovationsregion för avancerade stål, stålprodukter, industriell service och bearbetning. Den ekonomiska tyngdpunkten ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna i regionen. Marknaden för dessa företag finns över hela världen.

Triple Steelix Industriregionen

Industriregionen där Triple Steelix verkar har både närhet och en
stark global koppling. Här finns allt som behövs för att leva ett gott liv. Intressanta etableringsmöjligheter, gott boende, välutvecklade kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, en varierad arbets-marknad samt närhet till naturen.

Många smmå och medelstora företag runt de stora stålkoncernerna

De ståltillverkande koncernerna är starkt nischade mot sina respektive
produktsortiment och finns på en nationell och internationell marknad.
Runt stålltillverkarna finns många små- och medelstora företag.
Hälften av de produkttillverkande företagen har en omsättning
som överstiger 50 milj kr/år.
Antal medarbetare är cirka 22 000.

Lätt att ta sig till och från regionen

Järnvägar i regionen är bla Dala-banan och Bergslagsbanan. Europavägarna och riksvägarna är E4, E16, E45, Riksväg 50, 63, 70 och riksväg 80.
Hamn finns i Gävle. 
Avstånd i timmar till:
Stockholm ca 2, Köpenhamn ca 4, Bryssel ca 5, Paris ca 5, Rom ca 5,
New York ca 10 tim
 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Utifrån miljön som drivkraft  skapa förutsättningar för företagen att skapa en hållbar verksamhet.

Triple Steelix är en resurs för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar samt bidra med nya kunskaper. 
Det startas forskningssamarbeten och nätverk, allt för en konkurrenskraftigare stålindustri.