Triple Steelix Verksamhetsrapport 2018

Under 2018 har fokus i stora drag varit att slutföra och följa upp de företagsprojekt som initierats under tidigare år. Sammanfattningsvis kan sägas att målsättningarna med verksamheten under innevarande period i stort sett har uppfyllts. Läs rapporten här!

Ett stort tack till alla våra samverkansparter och vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans med våra företag, högskolor och andra innovationsfrämjande aktörer i en spännande tid med stora utmaningar och förändringar i sikte!

Röster om Triple Steelix

Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna

Jag ser Triple Steelix  som en del i det ekosystem av företag, offentlig sektor och utbildning som leder till framgång. Denna samverkan ger en skjuts i utvecklingen och skapar unika miljöer. 
Nyckeln till att lyckas är samverkan, inte bara lokalt utan även med våra grannlän Gävleborg och Värmland. Men även en samverkan både nationellt och internationellt.
Det är otroligt viktigt för vår framtid och överlevnad att vi skapar kreativa miljöer, i Sverige och EU, där vi tar vara på den kompetens som finns, samt att vi även kan attrahera ny kompetens. Kompetensbehovet är en stor utmaning och vi konkurrerar på global marknad.
Jag har följt Triple Steelix i många år och jag kommer i mitt fortsatta arbete att mer konkret få jobba med utvecklingsfrågor i regionen, och det ser jag fram emot.

Patrick Kenger, Univ lektor maskinteknik, Maskinteknik, Högskolan Dalarna tf akademichef, Akademin Industri och samhälle Patrick Kenger, Univ lektor maskinteknik, Maskinteknik, Högskolan Dalarna tf akademichef, Akademin Industri och samhälle

Högskolan Dalarna har under 2018 bla medverkat i Sommarforskarskolan som genomfördes för 4:de året 2018. Där har en uppskattad och viktig del varit den ”drillning” i presentationsteknik som deltagande forskarstudenter fått. Det har varit till stor nytta för studenterna, när de sedan presenterat sina forskarämnen ute på företagen.
Högskolan Dalarna är en viktig del i sommarforskarskolan och kommer fortsätta även 2019.
Patrick Kenger som har ingått i styrelsen, ”jag ser stora fördelar med den koppling Triple Steelix kan bidra med ut mot företagen”.

Maria Swartling,  Senior metallurg och forskningssamordnare, ScanArc Maria Swartling, Senior metallurg och forskningssamordnare, ScanArc

Triple Steelix och ScanArc har samverkat sedan många år.  Vi har dels fått specifikt projektstöd till utvecklingsprojekt, men även erbjudits kompetensutveckling av vår personal inom säljteknik, marknadsorientering och ledarskap. Just nu är vi med i ett väldigt givande projekt för att utveckla våra affärsmodeller för att skapa större värde för oss och våra kunder.
Triple Steelix har gett oss en plattform att stå på i många sammanhang, som inbjudningar till seminarier och gemensamma satsningar på större konferenser ihop med andra företag.
Kontaktytorna som erbjuds oss är oerhört värdefulla för ett litet företag som växer och utvecklas genom att nyttja och inhämta externa resurser och kompetenser. För oss är det viktigt att samverka med Triple Steelix – de ser och lyfter oss i ett större sammanhang. Det är vår förhoppning att det kan fortsätta så många år framöver.

Läs mer i Verksamhetsrapport 2018

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter