Hållbara Transporter - Förstudie

Hallbara_transporter_banner_2.jpg

Hållbara transporter i leverantörsleden

Bergslagens stålindustri behöver personal, energi, insatsvaror, service och utleverans av sina produkter. För att åstadkomma detta krävs mängder av transporter både intern och externt. Idag finns en tydlig ambition och bred samsyn att Sverige ska uppnå fossilt oberoende transporter år 2030. Vägen dit är oviss, men ett ökat engagemang och ökad samverkan mellan olika aktörer kommer att vara nödvändigt för att nå målet. Det finns ett stort behov att belysa nuvarande situation och identifiera möjliga insatser, både när det gäller direkta åtgärder och fortsatt forskning. Här har industriföretag, leverantörer, samhällsaktörer och akademi i Bergslagen med sina speciella förutsättningar och behov möjlighet att påverka utvecklingen positivt. 

Regionen präglas av långa avstånd och omfattande industriell verksamhet. Triple Steelix 2.0 genomför därför nu en förstudie med syfte att bidra till hållbara transporter i stålindustrin. Genom att fokusera på industrins leverantörer som genomför och tillhandahåller transporter dygnet runt finns det goda förutsättningar att påverka omställningen. Fokus är lokala och regionala transporter, som ofta sker mellan industriföretagen eller resor mellan industri och leverantörens hemvist. Det kan exempelvis handla om servicetjänster, underhållstjänster, konsulttjänster, råvarutransporter, materialtransporter eller interna transporter. Genom att knyta förstudien till den unika och regionala testarena som Europaväg 16 erbjuder, är det möjligt att både sprida kunskap och knyta aktörer till framtida projekt.

I förstudien deltar aktörer som kan bidra till samverkan, påverkan och utveckling. Det handlar om de två större stålföretag i regionen; Sandvik SMT och SSAB, det är ITS Dalarna som är en innovationsmiljö inom hållbara transporter och intelligenta transportsystem och det inkluderar Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle som kan bidra till forskning och utveckling inom logistik, transporter, teknik etc. Målet är att identifiera dagens förutsättningar, knyta aktörer till ett gemensamt kompetensnätverk samt grundlägga regionala genomförandeprojekt och framtida forskning.  Förstudien avslutas sommaren 2017.           

För mer information: Nicklas Tarantino, Projektledning TS2.0 - Resurseffektivitet  mobil: 070-2007578   mail: nicklas.tarantino@triplesteelix.se              

Hallbara_transporter_banner_2.jpg