Stålindustrin beaktar ekosystemtjänster - Hur berör det små och medelstora företag i stålindustrins omgivning?

2017-10-31

Ekosystem_1.png

Bildkälla: Enetjärn natur/Jernkontoret

Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Enetjärn Natur, Jernkontoret, Outokumpu, IVL och Albaeco tagit i fram av en handbok som beskriver begreppet ”Ekosystemtjänster” och hur man kan integrera ekosystemtjänster i stålindustrin. 

Handboken beskriver också goda exempel och hur tillhörande analysverktyg kan användas för att prioritera och analysera ekosystemtjänster samt identifiera risker och möjligheter.  

Vi har ställt några frågor till Nicklas Tarantino, Triple Steelix,

Ekosystem_2.png

för att reda ut vad Ekosystemtjänster innebär och varför små- och medelstora företag i stålindustrins omgivning bör känna till och i vissa fall beakta ekosystemtjänster.

Vad är Ekosystemtjänster?

Människor, samhällen och företag är beroende av omgivande ekosystem, exempelvis ett vattendrag, ett skogsområde eller en åker som genom sina växter, djur och mikroorganismer bidrar med rent vatten, timmer, mat, rekreation, upplevelser m.m. Ekosystemtjänster är ett förhållandevis nytt begrepp för att beskriva vilka ekosystem som ett företag eller samhälle påverkar och är beroende av. Begreppet började tillämpas efter en rapport som presenterades 2005, Millenium Ecosystem Assesment (MEA), då de fastslog att människan håller på att förstöra sina ekosystem, som i sin tur kan få negativa följdeffekter för både samhällsfunktioner och företag. Senast 2018 ska ekosystemtjänster vara allmänt kända i Sverige och integreras i olika ekonomiska, politiska och samhällsrelevanta beslut. Detta kan få stor betydelse för framtida samhälls- och verksamhetsförändringar, där styrande samhällsaktörer succesivt kommer att påbörja tillämpningen, exempelvis Naturvårdsverket, kommuner, länsstyrelser m.fl.   

Vad innebär det rent konkret?

Om ett företag nyttjar ett ekosystem för att bedriva verksamhet med industriell produktion, så måste man också beakta och säkerställa att ekosystemet bibehålls i ett funktionellt skick. Man bör i många fall vidga perspektivet längre än vad lagstiftningen kräver. Exempelvis, om ett företag avser använda vatten från ett vattendrag i sin produktionsanläggning, så måste företaget beakta och säkerställa att vattnet används resurseffektivt och att det återförs lika rent som när det togs ut från vattendraget. Är detta inte möjligt sätter det gränser för hur mycket som kan produceras i verksamheten.  

Har inte stålindustrin och andra aktörer tagit hänsyn till detta tidigare?

Jo, men inte alltid med det helikopterperspektiv som ekosystemtjänster beaktar. Med framtagen metod och analysverktyg kan nu stålindustrin se risker, utmaningar och möjligheter med både bredare och längre perspektiv.  

Vilken nytta har stålindustrin av detta?

Svensk stålindustri är redan långt framme när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att implementera ekosystemtjänster bidrar det ytterligare till stålindustrins verksamhetsutveckling genom ökad kunskap om risker, påverkan och möjligheter, exempelvis miljöaspekter som ligger utanför själva industriområdet, miljöpåverkan som kanske inte uppdagas förrän långt senare, möjlighet till resurseffektivisering, etc. Genom att ligga före kravställning och prata samma språk som vägledande samhällsaktörer kan de föra en konstruktiv dialog och vara delaktiga i framtida beslut. Handboken och verktyget skapar förutsättningar för stålföretagen att integrera ekosystemtjänster i det redan befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet.     

På vilket sätt berör industrins ekosystemtjänster små och medelstora företag?

Runt den svenska stålindustrin verkar ett stort antal små och medelstora företag. Uppströmsföretagen levererar tjänster, råvaror, utrustning och förnödenheter, samt nedströmsföretagen som i princip är stålindustrins kunder, d.v.s. företag som utvecklar och tillverkar komponenter och slutprodukter med stålet som bas. Implementering av ekosystemtjänster i stålindustrin kan innebära att även samverkande företag måste känna till och beakta ekosystemtjänster. Uppströmsföretagen kan både direkt och indirekt påverka stålindustrins ekosystemtjänster, eftersom de ofta är en väsentlig del av industrins verksamhet. Nedströmsföretagen kan nyttja ekosystemtjänster för att öka sin konkurrensfördel genom ”miljömärkta” produkter. Kunder kommer succesivt ställa krav på att produkter tillverkas på ett miljömässigt och hållbart sätt i hela värdekedjan.

Hur mycket bör ett mindre företag sätta sig in i ämnet?

Många små och medelstora företag har redan implementerade miljöledningssystem. Däremot är begreppet ekosystemtjänster ett relativt okänt begrepp. Företagens behov och förmåga att känna till och beakta ekosystemtjänster varierar givetvis med hänsyn till företagets verksamhet, storlek och organisation. Än så länge finns inga formella krav på enskilda företag, men även mindre företag bör öka sin kunskap då det sannolikt kommer beröra all typ av industriell verksamhet i framtiden. För uppströmsföretagen är det viktigt att föra en dialog med sin kund. Om stålföretaget beaktar ekosystemtjänster, så kan det också innebära förpliktelser för vissa av uppströmsföretagen. Då är det bra om man känner till och förstår begreppet. 

Handboken ”Integrera ett ekosystem perspektiv i stålbranschen” har finansierats genom Vinnova inom de strategiska innovationsprogrammen Metalliska Material och STRIM. Arbetet har koordinerats av Enetjärn Natur via Jernkontoret. Se pressrelease HÄR. Vil du veta mer om Ekosystemtjänster finns handbok och verktyg att ladda ned på Jernkontorets hemsida, klicka HÄR.

Ekosystem_3.png