Endast 13 år kvar till fossilt oberoende transporter – förstudie visar behov av stödjande insatser i stålindustrins leverantörsled

2017-08-30

 Hallbara_fordon.JPG

Förstudien Hållbara transporter i leverantörsleden, som genomförts inom ramen för Triple Steelix 2.0 och med stöd från Europeiska Regionalfonden via Tillväxtverket, påvisar ett behov av att stödja stålindustrins leverantörer i omställningsarbetet och därigenom pådriva omställningen till fossilt oberoende transporter år 2030. Förstudien, som har haft ett brett deltagande från både industri, akademi, SME och offentliga organisationer i Bergslagen, har initierat och samlat ett nätverk som kan utgöra en kompetensplattform i det fortsatta utvecklingsarbetet. Förstudien har tagit fram förslag på målsättning och aktiviteter i ett framtida genomförandeprojekt, där kompetensnätverket genom Triple Steelix 2.0 kan leda leverantörerna mot en framtid med hållbara transporter.

Omvärldens krav ökar på industrin att ha kontroll på sina leverantörs- och värdekedjor, både uppströms och nedströms, så att hela verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Ett område som kräver omställning är transporter. Industrin kommer succesivt vidta åtgärder för att nå hållbara transporter inom ramen för sin egen verksamhet. När tiden är mogen och förutsättningarna de rätta, kommer de även att ställa krav på sina leverantörer, som både direkt och indirekt genomför mängder med transporter på uppdrag av industrin.

Förstudien visar att medvetenheten är hög bland leverantörerna när det gäller omställningsbehovet, men att frågorna ofta hamnar i periferin, speciellt i företag där transporter är en sekundär fråga, exempelvis transporter i samband med servicetjänster, byggentreprenad, konsulttjänster, inköp av förnödenheter etc. För distributionsföretagen som transporterar ut stålindustrins produkter är frågan mer central och angelägen. Hur högt upp frågan är på agendan varierar stort. Vissa proaktiva företag har vidtagit betydande åtgärder för att ställa om, medan andra företag anser att det är en framtida utmaning och skjuter frågan framför sig.  

Teknikutvecklingen går snabbt just nu. Biltillverkarna gör storskaliga satsningar på fossilfria alternativ och släpper den ena nyheten efter den andra. Förutsättningarna att skapa teknikskifte och effektiva lösningar är goda när så mycket resurser satsas runt om i världen.  Omställningsarbetet kommer sannolikt underlättas när vi vet vart tekniken är på väg och när utbudet av praktiska och kostnadseffektiva fordon ökar på marknaden. Ett viktigt verktyg kommer också att utgöras av planerade styrmedel och skatter.

- Oavsett teknikutveckling och styrmedel så måste omställningsarbetet för leverantörerna påbörjas omgående, åtminstone i tankegången och den långsiktiga planeringen, säger Nicklas Tarantino på Triple Steelix 2.0.

- Det krävs kunskapshöjning, beteendeförändringar, samordnade logistikoptimeringar och dialog mellan industri och leverantörer, samt ett behov att säkerställa att omställningen sker på bra villkor för alla parter, fortsätter Nicklas.

Förstudien föreslår också att transportflöden bör kartläggas i detalj för att identifiera åtgärder med störst klimatpåverkan och lönsamhet, vilket skapar förutsättningar för prioritering. Det finns en möjlighet för leverantörerna att söka ekonomiskt bidrag i omställningsarbetet genom Klimatklivet.

- Ekonomiskt stöd finns genom Klimatklivet, men leverantörerna önskar i många fall administrativt stöd vid ansökning och rapportering. Kan man dessutom ta fram bättre beslutsunderlag med helikopterperspektiv, är det möjligt att genomföra insatser som ger synergieffekter, kostnadseffektivitet och stor klimatpåverkan. Detta är något som Triple Steelix och kompetensnätverket kan bidra med i ett framtida genomförandeprojekt, förklarar Nicklas.

En framgångsfaktor för att uppnå omställning är industrins aktiva medverkan som intressent, kravställare, pådrivare och möjliggörare. Med industrin i förarsätet skulle en omställning kunna ske snabbare och effektivare enligt förstudien.

- Om leverantörerna, genom exempelvis Triple Steelix och kompetensnätverkets försorg, fick löpande information och vägledning, skulle det sannolikt påskynda steget mot fossilfria transporter, avslutar Nicklas.

Förstudien genomfördes tillsammans med Sandvik Material Technology, SSAB, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, CLIP/Högskolan i Gävle, ITSDalarna och KUNAB, som också utgör grunden till ett framtida kompetensnätverk. Utöver detta har en mängd företag och organisationer deltagit i arbetet och därmed bidragit till förstudiens resultat. Nu avser Triple Steelix 2.0 gå vidare med en ansökan om ett treårigt genomförandeprojekt med syfte är att skapa en långsiktig plattform för leverantörernas omställningsarbete.

Hallbara_transporter_banner_2.jpg